5-og oktobra 2000

Sindikat Radio televizije Srbije

Sindikat RTS "Nezavisnost"
11000 Beograd, Takovska 10
tel/fax: 321 1659
tel :321 1690
E-mail: rtsnezavisni@rts.rs

Dobrodošli na sajt sindikata RTS NEZAVISNOST

Početna stranica

UČLANITE SE

AKTUELNO

  POČETNA
  O NAMA
  ISTORIJAT
  DOKUMENTI
UČLANITE SE
  POMOĆ ČLANSTVU
  PIŠITE NAM
  LINKOVI
  FOTOGALERIJA
  FORUM
   
 
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI
Radio Televizija Srbije
Međunarodna sindikalna mreža - Sektor medija, umetnosti i zabave
Republička Radiodifuzna Agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Evropska unija
Evropska radiodifuzna unija
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Medija centar
ANEM
Časopis Republika
Misija OEBS u Srbiji
Međunarodna konferencija slobodnih sindikata

 

 

OVDE možete preuzeti tekst pristupnice
našem Sindikatu u pdf formatu

 

IZVOD IZ STATUTA UGS "Nezavisnost"
- usvojen na V kongresu -
Članarina i finansije

Član 58.

Svaki član UGS »Nezavisnost« dužan je da redovno plaća članarinu.

 • Članarina iznosi najmanje 0,7% od bruto zarade člana.
 • Granski sindikati mogu utvrditi veći procenat članarine.
 • Član plaća sindikalnu članarinu u preduzeću-ustanovi.

Od ukupne mase prikupljene članarine:

21 % uplaćuje se (pripada) UGS "Nezavisnost";

44% pripada i uplaćuje se na žiro račun granskom sindikatu;

35% u fondove na žiro račun granskog povereništva.

Odbor poverenika u preduzeću - ustanovi dužan je da izda pismeni nalog Službi za obračun i isplatu zarada da prilikom svake isplate zarada obavezno uplaćuje navedene iznose posebno od ukupno prikupljene članarine.

Pripadajući deo članarine UGS "Nezavisnost" raspoređuje se:

 • 6% za finansiranje aktivnosti UGS "Nezavisnost"
 • 15% za fondove koji se osnivaju na nivou UGS "Nezavisnost":
  • Za fond obrazovanja;
  • Za fond za izdavačku i informativnu delatnost;
  • Za fond pravne zaštite;
  • Za fond za stvaranje novih sindikata, širenje mreže i organizacioni razvoj;
  • Za fond za međunarodnu saradnju.

Deo sredstva koji se prenosi kao članarina u fondove Granskih sindikata u iznosu od:

29% raspoređuju se namenski i to:

 • Za štrajkački fond;
 • Za fond obrazovanja;
 • Za fond radnopravne zaštite;
 • Za fond solidarnosti;
 • Za fond kolektivnog pregovaranja.

Granski sindikati i povereništva utvrđuju raspored ovih sredstava. Radom ovih fondova upravljaju Upravni odbori fondova, na osnovu odluke o formiranju fonda i pravila o radu za svaki fond pojedinačno.

Član 60.

Članice UGS »Nezavisnost« obavezne su da sredstva koriste isključivo za aktivnosti povereništva u preduzeću-ustanovi u skladu sa Statutom.

Pod korišćenjem sredstava isključivo u svrhe sindikalne aktivnosti podrazumeva se: finansiranje širenja mreže, regrutovanje novih članova, osposobljavanje sindikalnih povereništava za uspešan sindikalni rad, obrazovanje sindikalnih aktivista, stručni i naučno-istraživački rad za potrebe sindikata, pokrivanje materijalno-tehničkih troškova i nabavka opreme za rad sindikata, organizovanje sastanaka, naučnih i stručnih skupova, uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje i druge potrebe direktno vezane za aktivnost sindikata.

Napomena: sredstva za socijalne i druge vrste potpore izdvajaju se posebnom odlukom povereništva i nisu predmet raspodele prema Statutu.

Član 62.

...Utvrđuje se specijalna (minimalna) članarina od osnovne članarine koja se primenjuje:

 • 30% za članove u penziji i invalide rada;
 • 50% za članove iz sektora rada koji nemaju organizovano povereništvo i rade za sopstveni račun;
 • 10% za članove Sindikata koji su ostali bez posla i primanja.

 

Napomena: članovi koji se vode na evidenciji tržišta rada i primaju nadoknadu, plaćaju 50% od osnovne članarine.

PRESTANAK ČLANSTVA:

Izvod iz Pravilnika o organizovanju i radu Sindikata »Nezavisnost« RTS

Član 25.

Članstvo u Sindikatu prestaje:
? Istupanjem
? Prelaskom u drugi sindikat
? Brisanjem iz članstva
? Isključenjem

Prestankom članstva prestaju sva prava i zahtevi u odnosu na Sindikat i imovinu Sindikata.

Povraćaj članarine je isključen.

Beograd, 27.01.2002.  
UGS "Nezavisnost"
   
predsednik Branislav Čanak

 

 

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RDU RTS


PRILOG II KOLEKTIVNOG UGOVORA - KOEFICIJENTI


 

 

 

Početna | O nama | Istorijat | Dokumenti | Učlanite se | Pomoć članstvu | Pišite nam

Linkovi | Fotogalerija | Forum